Direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica raspisao oglas za prijem u radni odnos

OPŠTA BOLNICA
SREMSKA MITROVICA
Broj: 10/ 7
Dana: 23.02.2021.godine
SREMSKA MITROVICA

    Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br. 96/2019)Sremska Mitrovica, V.D. Direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica

R a s p i s u j e
O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vreme

1.Doktor medicine – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
`
Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.

  Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
 • Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
 • Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
 • Fotokopija Uverenja o položenom stručnom ispitu
 • Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Lekarsku komoru
  • Fotokopija važeće lične karte
 • Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

DOSTAVITI:

1.Na oglasnu tablu Opšte bolnice V.D. DIREKTORA OPŠTE BOLNICE
2.Nacionalnoj službi za zapošljavanje
3.Pomoćniku direktora Sektora SREMSKA MITROVICA
4.Kadrovskom odseku
5.Arhivi Prim.dr Dragan Malobabić

Podelite na društvenim mrežama

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.