Još tri slobodna radna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu tri radna mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje za infektivne bolesti – Sektor za internističe granemedicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom – izvršilac 1. Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit, licenca. Opis: -prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste, sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva, učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite, utvrđuje vreme i uzrok smrti. Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu šefa odeljenja i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom

2.Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odsek za produženo lečenje i negu – Odeljenje za produženo lečenje i negu terminalnih stanja – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom – izvršilac 1.
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Uslovi:Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit.Opis posla: Vrši poslove vezane za poboljšavanje kvaliteta lečenja pacijenta uz poštovanje etičkih principa i savremenih stavova lečenja u palijativnoj medicini sa negom stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje inekcije i propisanu terapiju pacijentima ordiniranu od strane doktora medicine sa odseka , vrši ishranu, toaletu, previjanje, negu stome , negu traheostome , hegu tubusa , negu i prevenciju dekubitalnih rana uz nadzor doktora medicine. obavlja negu bolesnika koji se u okviru nastavka lečenja nalaze na respiratoru. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene Uredno vodi listu pacijenata protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu lekara odeljenja, šefa odeljenja, i glavne sestre odeljenja kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

3.Medicinska sestra tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapija – Odsek onkologije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom – izvršilac 1. Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska MitrovicaUslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit. Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog de lokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odelenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave – Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom, – Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom – Fotokopija uverenja položenog stručnog ispita, – Fotokopija licence (Rešenje o upisu u Lekarsku komoru Srbije odnosno Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije) – Fotokopija važeće lične karte, – Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom Napomena: Kandidati koji budu izabrani po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, ul. Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 10.11. do 17.11.2020

Podelite na društvenim mrežama

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.