Opšta bolnica Sremska Mitrovica – devet slobodnih radnih mesta

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu devet radnih mesta:

1.Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti – Služba pedijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice koja se nalazi na bolovanju, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz pedijatrije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz pedijatrije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, položen stručni ispit, licenca.
Opis: Vrši stručno medicinske radnje iz oblasti svoje specijalnosti.Pregleda bolesnike, određuje terapiju i potrebne analize. Radi na prijemu i otpustu bolesnika, učestvuje u vizitama kao i u svim medicinskim poslovima po rasporedu. Radi sve poslove iz oblasti svoje specijalnosti,odnosno subspecijalnosti na bolesničkom odseku, odnosno u specijalističkoj ambulanti, kabinetu ili jedinici u službi. Snosi odgovornost za ordiniranu terapiju i kontroliše njeno sprovođenje. Vodi i odgovara za medicinsku dokumentaciju koju mu poveri načelnik službe. Kontroliše rad medicinskih sestara, higijenu bolesnika.Obavlja konsultativne preglede na zahtev primarne zdravstvene zaštite i drugih specijalnosti. Upućuje bolesnika na druge konsultativne preglede i na stacionarno lečenje. Učestvuje u ostvarivanju prihvaćenog programa mera zdravstvene zaštite i odgovara za izvršenje plana rada. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i prosvećivanju i edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu. Daje stručna mišljenja na stručne zahteve kod određenih slučajeva bolesti. U svom radu koristi opremu neophodnu za obavljanje delokruga odgovarajuće specijalnosti, odnosno subspecijalnosti. Prati i analizira zdravstvene pokazatelje u svom delokrugu rada, te predlaže mere za poboljšanje rada. Brine se i odgovara za disciplinu i rad u Službi. Radi druge poslove iz svog delokruga rada svoje specijalnosti,a po nalogu pomoćnika direktora Sektora Kliničkih službi kome je neposredno i odgovoran za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.
.
2.Viša medicinska sestra tehničar na neonatologiji- glavna sestra tehničar – Odeljenje za novorođenčad – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz oblasti medicine: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, smer strukovna medicinska sestra ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, smer viši medicinski tehničar,položen stručni ispit, licenca.
Opis: Organizuje i kontroliše rad sestara i pomoćnih radnika u odelenju. Neposredno učestvuje u procesu rada, nezi bolesnika i podeli terapije na odelenju. Pomaže doktoru prilikom pregleda i intervencija. Sastavlja jelovnik i blagovremeno ga predaje kuhinji i kontroliše podelu hrane na odelenju. Uz saglasnost glavne sestre Opšte Bolnice organizuje sprovođenje sanitarnih i higijensko-epidemioloških mera i predlaže mere za njihovo poboljšanje. Kontroliše ispravnost aparata i instrumenata i obezbeđenosti potrebnim inventarom i materijalom u odelenju. Vodi evidenciju o potrošnji lekova i sanitetskog materijala, snabdevenosti posteljama, uniformama i lekovima i predlažu šefu odelenja mere za racionalno korišćenje materijala i lekova. Kontroliše vođenje medicinske i druge dokumentacije iz domena rada medicinskih sestara i pomoćnog osoblja na odelenju. Vrši zaduživanje i razduživanje inventara u odelenju za šta odgovara i vrši kontrolu inventara. Stara se o disciplini na odeljenju. Radi i druge poslove iz svoje stručnosti po nalogu glavnog tehničara Opšte bolnice i načelnika sektora
Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit, licenca.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odelenja, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

4.Medicinska sestra tehničar u intenzivnoj nezi nivo 2 – Odsek koronarne jedinice – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog de lokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odelenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad.Radno mesto sa povećanim rizikom.

5.Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu Odelenja.

6.Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit,licenca.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu Odelenja.

7.Medicinska sestra tehničar u urgentnim službama i reanimaciji – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Služba za specijalističko konsultativne preglede – Sektor za zajedničke medicinske poslvoe, na određeno vreme do 6 meseci na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,završena srednja Medicinska škola opšteg ili akušerskog smera,položen stručni ispit.
Opis: Pomaže doktoru službe u obavljanju njegovog rada. Obavlja sve administrativne poslove prijema i u vezi sa prijemom pacijenata. Vodi pacijente na odgovarajuće odelenje u Opštoj bolnici. U slučaju slanja van Opšte bolnice pomaže pri smeštaju i transportu pacijenata, po potrebi prati pacijenta. Vrši podelu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata i instrumenata kojim se služi u radu. Uredno vodi medicinsku doku mentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri-tehničaru za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove prema ukazanoj potrebi koje odredi glavna sestra-tehničar, doktor, načelnik odelenja, a prema svojoj stručnosti, kojima i odgovara za svoj rad.Radno mesto sa povećanim rizikom.

8.Medicinska sestra tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine na određeno vreme do 6 meseci na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,Završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.Radno mesto sa povećanim rizikom.

9.Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, Završena srednja Medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit.
Opis: Vrši vađenje krvi, preanalitičku pripremu uzoraka, biohemijske i hemopatološke analize samostalno i pod nadzorom načelnika.Radi nesmetanog funkcionisanja aparata za analizu vrši redovno čišćenje i održavanje istih. Vodi dnevnik rada izrađuje izveštaje i analize o svom poslu u laboratoriji. Radi i laboratorijske analize koje mu poveri glavni laborant, načelnik ili biohemičar. Radi i druge poslove iz svog delokruga i po nalogu glavnog laboranta, biohemičara, načelnika službe kojima odgovara za svoj rad.Radno mesto sa povećanim rizikom.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave

  • Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
  • Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
  • Fotokopija uverenja položenog stručnog ispita,
  • Fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu
  • Fotokopija licence (Rešenje o upisu u Lekarsku komoru Srbije odnosno Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije)
    • Fotokopija važeće lične karte,
  • Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu izabrani po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, ul. Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 06.11. do 15.11.2020.

Podelite na društvenim mrežama

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.