Opšta bolnica Sremska Mitrovica – nova slobodna radna mesta

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je još jedan oglas za popunu radnih mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije -Služba opšte hirurgije-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci,zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.
Opis: -prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada, kao i po nalogu šefa odeljenja, načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.

  • Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Doktor medicine – Služba pedijatrije-Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci , zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.
Opis: -prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada, kao i po nalogu šefa odeljenja, načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.

  • Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Viši sanitarni tehničar-sanitarno ekološki inženjer – Služba za laboratorijsku dijagnostiku-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci,na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Visoko obrazovanje iz oblasti medicine na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit,licenca, 6 meseci radnog iskustva.
Opis: Radi poslove na sprovođenju programa za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, sprovodi sve opšte mere za zaštitu od bolničkih infekcija i mere po kliničkim i epidemiološkim indikacijama predviđenih Zakonom, vrši sprovođenje higijenskog i sanitarnog nadzora za odelenja sa visokim rizikom za nastanak bolničkih infekcija ( jedinice intenzivne nege, hirurška odelenja, odelenje za neonatologiju). Vrši prikupljanje podataka o infekcijama izazvanim bakterijama rezistentnim na antibiotike, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom. Vrši kontrolu pri separaciji medicinskog infektivnog otpada na Odeljenjima u Opštoj bolnici.Vrši evidenciju zaposlenog osoblja u vezi tretmana infektivnog otpada.Vrši kontrolu Biosporama u Autoklavu u CMT i vodi evidenciju o tome. Zajedno sa članovima komisije za nadzor rada CM za tretman kontroliše rad na svim nivoima u toku procsa i obaveštava nadležne o neispravnosti u procesu rada. Kontaktira ostala lica regionalnh zdravstvenih ustanova u vezi infektivnog medicinskog otpada. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti. Za svoj rad neposredno odgovara načelniku službe, glavnoj sestri-tehničaru Opšte bolnice i pomoćniku direktora Sektora zajedničkih medicinskih službi.Radno mesto sa povećanim rizikom.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave: – Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom, – Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom – Fotokopija Uverenja o položenom stručnom ispitu – Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Lekarsku komoru – Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Komoru med.sestara i zdrav.tehničara – Fotokopija važeće lične karte – Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 24.11. do 01.12.2020.

Podelite na društvenim mrežama

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.